Cztery kroki do aktywności

Projekt „Cztery kroki do aktywności” (RPPK.07.01.00-18- 0068/17) realizowany jest przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1.: Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) o niskich kwalifikacjach, w wieku powyżej 29 roku życia z terenu powiatów województwa podkarpackiego: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego,  w okresie 1 grudnia 2017 r. -  30 listopada 2018 r., dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony udział w następujących formach wsparcia:

  1. Indywidualna Identyfikacja Potrzeb uczestników w kontekście rozwoju zawodowego oraz Indywidualne Poradnictwo Zawodowe.
  2. Szkolenia Zawodowe wraz z egzaminami zewnętrznymi potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje/kompetencje.
  3. Staże/praktyki zawodowe przez okres 4 miesięcy na uczestnika. 
  4. Indywidualne Pośrednictwo Pracy.

Rezultaty: udzielenie wsparcia doradczego dla 100 osób, objęcie szkoleniami zawodowymi 100 osób, objęcie stażami zawodowymi 100 osób, objęcie pośrednictwem pracy 100 osób, uzyskanie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu:

  • dla osób w wieku 50 lat i więcej – na poziomie co najmniej 43%;
  • dla osób z niepełnosprawnościami – na poziomie co najmniej 43%,
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – na poziomie co najmniej 40%,
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 48%
  • dla kobiet – na poziomie co najmniej 49%.

 

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Hanasiewicza 17
 

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 664410547

email: 4kroki@letowskiconsulting.pl

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.