Cztery kroki do aktywności

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/RR/Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018

dotyczące wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia wraz z egzaminem w ramach projektu pt. „Cztery kroki do aktywności nr RPPK.07.01.00-18-0068/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe.

 Rozeznanie rynku_szkolenie kasy fiskalne z kursem

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018

W związku z realizacją projektu „Cztery kroki do aktywności” (RPPK.07.01.00-18-0068/17) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1.: Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe poszukujemy wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia komputerowego ECDL i szkolenia zawodowego z zakresu pracownik administracyjno–biurowy wraz z egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje dla 1 grupy szkoleniowej (liczącej maksymalnie 10 Uczestników/Uczestniczek).

 

Poniżej do pobrania pełna treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

PEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE /gallery/ZO_04_Czterykrokidoaktywności_ŁC_2018.doc

FORMULARZ OFERTOWY /gallery/ZO_04_Czterykrokidoaktywności_ŁC_2018_Oferta i załączniki..doc

 

 

 

/gallery/Rozeznanie rynku 1 - sale 4 kroki.doc

ROZEZNANIE RYNKU nr 01/Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018

dotyczące realizacji usługi obejmującej wynajem sal do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) i Pośrednictwa pracy, w ramach projektu pt. „Cztery kroki do aktywności” nr RPPK.07.01.00-18-0068/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ROZEZNANIE RYNKU

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno wraz z Partnerem firmą Centrum Szkoleniowo - Doradcze STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą Bystra 547, 34-235 Bystra

II.         OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Osoba uprawniona do kontaktu w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Mateusz Łętowski

e-mail: 4kroki@letowskiconsulting.pl

tel. 664410547

III. TRYB PROCEDURY

Niniejsze rozeznanie rynku prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Usługa stanowiąca przedmiot niniejszego rozeznania jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozeznanie zostało opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU

 1. Przedmiotem rozeznania jest wynajem sal do przeprowadzenia usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) i Pośrednictwa pracy, w ramach projektu pt. „Cztery kroki do aktywności” nr RPPK.07.01.00-18-0068/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Planowana liczba godzin wynajmu wynosi 1200 godzin, przy czym liczba ta może ulec zmianie.
 1. 600 godzin w ramach usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania)
 2. 600 godzin w ramach usługi Pośrednictwa pracy
 1. Zajęcia prowadzone będą na terenie woj. podkarpackiego w miejscach wskazanych przez podmiot prowadzący rozeznanie rynku.
   
 1. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
 1. Usługa wynajmu realizowana będzie w okresie od lutego do listopada 2018 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY
  1. Oferty mogą składać podmioty posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz którzy posiadają potencjał do realizacji usługi w okresie wskazanym w pkt. V niniejszego rozeznania.
  2. Oferta musi zawierać:
 1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do rozeznania
 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów zawartych w pkt VI. 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego rozeznania rynku.

 

 1. INFORMACJE O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym tj. ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski, z siedzibą ul. Zdrojowa 30 a, 43-603 Jaworzno oraz firmą Centrum Szkoleniowo - Doradcze STANISŁAW BEDNARZ z siedzibą Bystra 547, 34-235 Bystra lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ww. podmiotów lub osobami wykonującymi w imieniu ww. podmiotów czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
 3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 3 niniejszego zapytania ofertowego. Podmioty, które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę

 1. FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY
 1. Składana oferta powinna zawierać informacje wskazane w załączniku nr 1.
 2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej w biurze przy ul. Darwina 17, 43-600 Jaworzno lub drogą elektroniczną na adres: 4kroki@letowskiconsulting.
  Termin: ofertę proszę przesłać najpóźniej do dnia 09.02.2018 r.
 3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych oddzielnie na wynajem sal w ramach usługi Poradnictwa zawodowego wraz z IPD (Indywidualny Plan Działania) oraz w ramach usługi Pośrednictwa pracy.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

W prowadzonym rozeznaniu, przy ocenie najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jej cena.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. 2007, nr 223, poz. 1655 z późn. zm).
 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Biuro Projektu: 
ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski
ul. Hanasiewicza 17
 

Godziny pracy:
dni robocze, 8.00-16.00;

Kontakt:

tel. kom. 664410547

email: 4kroki@letowskiconsulting.pl

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.